УПРАВНИ  ОРГАНИ


ДИРЕКТОР

 


Директорот како раководен орган на училиштето одговорен е за законитоста во работењето во него, се грижи за положбата на вработените, ја организира и раководи воспитно-образовната работа, носи самостојни одлуки и го застапува училиштето пред други лица или институции. Тој има важна улога во креирањето на воспитно-образовните задачи и развојната политика на училиштето. Ги има следниве права, должности и обврски:

 • ја предлага Годишната програма за работа на училиштето и презема мерки за нејзино спроведување
 • ги извршува одлуките на Училишниот одбор
 • врши избор на наставници, стручни соработници и одлучува за нивно распоредување
 • врши оценување на резултатите од работата на наставниците, стручните соработници и работниците
 • одлучува за престанок на работниот однос на вработените
 • поднесува извештај за успехот и постигнатите резултати во воспитно-образовната работа до Град Скопје и БРО
 • поднесува извештај за реализација на Годишната програма до МОН
 • поднесува извештај за материјалното работење на училиштето до Училишниот одбор.

Во програмата за работа на Директорот содржани се главните подрачја во кои се реализира неговата работа. Тие се:

 • педагошко-инструктивна работа
 • административно-организаторска работа
 • аналитичко-истражувачка работа
 • финансиско работење
 • соработка и застапување на училиштето
 • педагошка документација и администрација
 • работа со Училишната заедница.

Директор во учебната 2018/2019 година е Александар Сибиновски.

 

ПОМОШНИЦИ-ДИРЕКТОРИ И  РАКОВОДИТЕЛ НА НАСТАВА


     Во Годишната програма за работа на училиштето, помошниците-директори и раководителот на настава во албанските паралелки учествуваат во реализацијата на истата на следниов начин:

 • му помагаат на Директорот во раководењето со училиштето
 • учествуваат во реализацијата на организациската структура во наставата и даваат предлози за нејзино подобрување
 • учествуваат во работата на Наставничкиот совет и сите други органи во училиштето
 • ја следат работата на наставниците и другите вработени
 • градат атмосфера на колективност, доверба и почитување
 • даваат предлог-мерки за отстранување на одредени недостатоци, подобрување на работната дисциплина, стимулирање на квалитетот и сл.
 • водат кратки записници за увид на Директорот
 • учествуваат во изработката на Годишната програма за работа на училиштето
 • учествуваат во изработката на Годишниот извештај за работата на училиштето
 • соработуваат со класните раководители
 • одржуваат настава по својот предмет со половина работно време.

     Помошници-директори во учебната 2018/2019 година се Соња Јовчевска и Дејан Крстевски, а раководител на наставата во паралелките на албански наставен јазик е Арбен Идризи.

 

СОВЕТ  НА  РОДИТЕЛИ


Советот на родители е конституиран на 19.12.1995 година. Него го сочинуваат претставници на родителите кои не се вработени во училиштето. Советот на родители ја следи воспитно-образовната работа и дава мислење за нејзиното остварување според соодветна програма за работа. Бројот на членовите, нивниот начин на избор, нивната работа и целокупната организација се утврдени со Статутот на училиштето. Сегашни членови на Советот на родители се: претседател Даниела Левковска, заменик-претседател  Габриела Премчоска,  Горанчо Петрески,  Михалјо Штерјов,  Жозефина Јовановска,  Марина М. Станчевска, Марјан Спировски, Љупчо Оржанов, Соња Ристовска, Исак Рамадани и  Теодор Шутаров.

 

 

СТРУЧНИ  ОРГАНИ  И  ТЕЛА   

 • Наставнички совет
 • Совет на година
 • Совет на паралелка
 • Стручни соработници
 • Стручни активи
 • Раководител на паралелка
 • Комисии