• Специјалист за сообраќај и транспорт
 • Телекомуникациски оператор-Специјалист за мрежи и опрема,
 • Телекомуникациски оператор-Специјалист за монтажа на опрема,
 • Специјалист за телекомуникациски уреди,
 • Електро-енергетичар – Специјалист за возни средства,
 • Електроничар – Специјалист за сигнално сигурносни постројки.


  Потребни документи за запишување:

  Извод од матична книга (копија);
  Диплома за завршено средно образование .
  Во една испитна сесија кандидатот може да пријави максимум три испити.