Тема: Мултимедија и компјутерска графика

Вежба1: Упаство  Слика1 Слика2 

Вежба2: Упаство  Слика1 Слика2 

Вежба3: Видео Упатство слика 1 слика 2

Вежба3: Упатство