Драги наши ученици,

 

Согласно измените на Календарот за организација  на учебната 2020/2021 година во јавните средни училишта ( Службен весник на Република Северна Македонија бр. 209 од 27.8.2020 ), Ве известуваме дека учебната 2020/2021 година започнува на 1 Октомври 2020 година.

 

Сообраќајна струка  I-1, I-2 и I-10

Електротехничка струка I-3, I-4, I-5 и I-6

Машинска струка I-7, I-8 и I-9

 

Класни раководители на прва година