СООБРАЌАЈНА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Катерина Стојческа Драгиша Секуловски
Влатко Костовски Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Ангела Јошеска д.р. Цветанка Ристиќ
Влатко Костовски Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак д.р Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Ангела Јошеска
Никола Стојанов Организација на превоз на патници и стока III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Трајче Шопов
Никола Стојанов Безбедносни системи и уреди III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Мартин Павлов
Никола Стојанов Практична настава III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Трајче Шопов Зоран Ѓоргиевски
Макфире Шаќири Бизнис III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Андријана Ристовска    
Макфире Шаќири Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Мартин Павлов
Макфире Шаќири Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Ристо Блажевски Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак д.р. Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Ристо Блажевски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Цветанка Ристиќ Драгиша Секуловски
Александар Каракачанов Историја на Македонија II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов Миа Хаџи-Пецова
Александар Каракачанов Информатика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Добре Михајлов Сениха Мандал  
Александар Каракачанов Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Љубиша Тасиќ
Трајче Шопов Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Љубиша Тасиќ
Трајче Шопов Информатика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Добре Михајлов Сениха Мандал  
Трајче Шопов Историја на Македонија II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов Миа Хаџи-Пецова
Енез Шабедини Основи на сообраќај  I редовен Возоводител мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Енез Шабедини Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Возоводител мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Павле Топузовски
Никола Наумоски Физика I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Анета Михајловска    
Никола Наумоски Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Иван Никчевиќ Томислав Христов Дарко Трајановски
Никола Наумоски Историја I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвана Ѓоргов Маријан Трајковски Миа Хаџи-Пецова
Оливера Цветковска Историја I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвана Ѓоргов Маријан Трајковски Миа Хаџи-Пецова
Оливера Цветковска Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Оливера Цветковска Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова    
Николче Силев Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак д.р. Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Ангела Јошеска
Николче Силев Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов д.р. Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски
Николче Силев Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томе Аџиевски