Резултати од упис за учебна 2021/22 година (прв уписен рок-второ пријавување)

Сообраќајна струка

Електротехничка струка

Машинска струка