Драги наши ученици,

 пред сè ви посакуваме успех во новата учебна година .

Учебната година започнува на 1 септември 2021 година  (прва смена)

 

Во прилог е списокот на ученици распределен по паралелки.

Сообраќајна струка

  • техничар за транспорт и шпедиција  I-1I-2
  • техничар за железнички сообраќај I-10

Електротехничка струка

  •  електротехничар за електроника и телекомуникации I-3I-4, I-5I-6

Машинска струка 

  • машинско енергетски техничар/ техничар за производно машинство I-7, I-8
  • инсталатер за греење и климатизација  I-9