Завршни сметки за 2021  година 

 

Баланс 1

Баланс 2

Баланс 3

Баланс на состојба

Приходи и расходи 1

Приходи и расходи 2

Приходи и расходи 3

Приходи и расходи