ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ДРЖАВНА МАТУРА ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 год.

 

 • ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

 

 • Екстерни испити
 • 6.2022 год. – македонски јазик и литература и албански јазик и литература
 • 6.2022 год. – странски јазик (англиски јазик) и математика
 • Интерни испити
 • 6.2022 год. – странски јазик (англиски јазик), математика, бизнис, историја и физика
 • 6.2022 год. – стручни предмети од електротехничка струка
 • 6.2022 год. – стручни предмети од сообраќајна струка
 • 6.2022 год. – стручни предмети од машинска струка
 • Проектна задача
 • 3.2022 - 21.4.2022 год. – презентација и одбрана на проектна задача

 

Почеток на екстерните испити – 10:00 часот

Почеток на интерните испити – 9:00 часот

 

 

 

 

ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 год.

 

 • ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

 

 • 6.2022 год. – македонски јазик и литература и албански јазик и литература

 

 • Стручни предмети
 • 6.2022 год. – стручни предмети од електротехничка струка
 • 6.2022 год. – стручни предмети од сообраќајна струка
 • 6.2022 год. – стручни предмети од машинска струка

 

 • Проектна задача
 • 3.2022 - 21.4.2022 год. – презентација и одбрана на проектна задача

 

Почеток на испитите – 9:00 часот.

 

 

 

 

 

ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 год.

(тригодишно)

 

 • ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

 

 • 6.2022 год. – македонски јазик и литература
 • 6.2022 год. – индивидуална практична работа

 

Почеток на испитите – 9:00 часот