На македонски наставен јазик: 

Сообраќајна струка

Електротехничка струка

Машинска струка

 

На албански наставен јазик:

Електротехничка струка 

Сообраќајна струка