На македонски наставен јазик

Техничар за транспорт и шпедиција

Електротехничар за елeктротехника и телекомуникации

Машинско енергетски техничар 

 

На албански наставен јазик

Компјутерска техника и автоматика

Електротехничар за електротехника и телекомуникации

Техничар за транспорт и шпедиција