Сообраќајна струка

I-1 техничар за транспорт и шпедиција

I-2 техничар за транспорт и шпедиција

I-10 техничар за железнички сообраќај

Електротехничка струка

I-3 техничар за компјутерска техника и автоматика

I-4 техничар за електротехника и телекомуникации

I-5 техничар за електротехника и телекомуникации

I-6 техничар за електротехника и телекомуникации

Maшинска струка

I-7 машинско- енергетски техничар/техничар за производно машинство

I-8 машинско- енергетски техничар

I-9 инсталатер за греење и климатизација