Почетокот на учебната 2022/2023 год започнува на 1 септември 2022 г. со почеток во 9.00 часот за I и III година ( прва смена) и

12.00 часот за II и IV година (втора смена) .

Свечениот дочек на ученици од I година ќе биде во аула на училиштето во 9.00 часот.