Понудите да се достават во затворен плик во училиштето , а рокот за прибирање на понуди е 3 (три) дена од денот на објавување на страната.