Одделот за заштита на правата на детето и лица со попреченост кај Народниот правобранител спроведува истражување за запознаеноста на децата со Конвенцијата на правата на детето, нивна заштита при повреда на некое нивно право како и улогата на Народниот правобранител како институција.

За таа цел подготвен е анонимен прашалник во електронска форма кoj можaт учениците од Вашето училиште да го пополнат.

Линкот со прашалникот ќе биде активен до 13 Ноември 2022 година, што значи дека заклучно со овој датум учениците ќе можат да го одговорат анонимниот прашалник.

 

Благодариме за соработката!    

      Македонски:       https://forms.gle/M9jeFvHnygfiaUSD8          

       Албански:          https://forms.gle/hsK18MqSu4w9EwyJ7                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                       НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

ОДДЕЛ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО И ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ