СООБРАЌАЈНА СТРУКА     
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Програма Ментор Член 1 Член 2
Андреј Павлевски Организација на превоз на стока во железницата III редовен Техничар за железнички сообраќај - модуларно мак нова Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Андреј Павлевски Експлоатација на железнички возила III редовен Техничар за железнички сообраќај - модуларно мак нова Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Мартин Павлов
Андреј Павлевски Безбедност во железнички сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај - модуларно мак нова Трајче Шопов Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ
Ангелче Проев Железничка сигнализација II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Александар Каракачанов Трајче Шопов  Мартин Павлов
Ангелче Проев Комбиниран транспорт II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Трајче Шопов Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа
Ангелче Проев Експлоатација на железнички возила II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Трајче Шопов Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Мелек Рамадани Технологија на ракување со товарот II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Сумеа Шабани Мартин Павлов
Мелек Рамадани Технологија на складирање на товарот II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Сумеа Шабани Газменд Красниќи Катерина Стојческа
Мелек Рамадани Технологија на патен транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Сумеа Шабани Газменд Красниќи Цветанка Ристиќ
Ментор Метуши Комбиниран транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Сумеа Шабани Катерина Стојческа
Ментор Метуши Организација на работата во шпедициите III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Сумеа Шабани Газменд Красниќи Ангела Јошеска
Ментор Метуши Учење преку работа кај работодавач III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Сумеа Шабани Драгиша Секулоски
Ајлин Рамадани Комбиниран транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Сумеа Шабани Катерина Стојческа
Ајлин Рамадани Организација на работата во шпедициите III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Сумеа Шабани Газменд Красниќи Ангела Јошеска
Ајлин Рамадани Учење преку работа кај работодавач III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Сумеа Шабани Драгиша Секулоски
Анес Аметовски Математика III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Павлина Пауновска Гордана Тодоровска Исмаил Амети
Анес Аметовски Технологија на железнички транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Анес Аметовски Спорт и спортски активности III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Томислав Христов Иван Никчевиќ Меритон Бериша
Новица Велјановски Организација на железнички сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Новица Велјановски Бизнис III редовен Техничар за железнички сообраќај мак        
Новица Велјановски Влеча на возови III редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Мартин Павлов Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Алмир Ајдаровиќ Сообраќајна култура IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Цветанка Ристиќ Дејан Стојчески Мартин Павлов
Алмир Ајдаровиќ Организација на влеча на возови IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Зоран Ѓорѓиески Ангела Јошеска Дејан Стојчески
Алмир Ајдаровиќ Спорт и спортски активности IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Иван Никчевиќ Томислав Христов Радмила Тодоровска
Гадаф Шабани Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиески Трајче Шопов Цветанка Ристиќ
Гадаф Шабани Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Анета Џеладин Македонски јазик и литература II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Билјана Ристова Наташа Петреска Зекије Раџај
Анета Џеладин Математика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Елизабета Марковска Ставревска Лилјана Соломановска Исмаил Амети
Анета Џеладин Англиски јазик II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Искра Новковска Маргарита Алчевска Арбен Мехмети
Арбен Амзовски Организација на железнички сообраќај III изборен Техничар за железнички сообраќај мак   Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиески Катерина Стојческа
Арбен Амзовски Безбедносни системи и уреди во железничкиот сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Трајче Шопов Драгиша Секулоски Ангела Јошеска
Арбен Амзовски Практична настава III редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Дејан Стојчески Драгиша Секулоски Ангела Јошеска
Убејт Џеладини Англиски јазик IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Арбен Мехмети Газменд Красниќи Маргарита Алчевска
Убејт Џеладини Македонски јазик и литература IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Наташа Петреска Билјана Ристова Зекије Реџај
Убејт Џеладини Албански јазик и литература IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Зекије Реџај Газменд Красниќи Наташа Петреска
Даниел Арсовски Сообраќајна инфраструктура I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Даниел Арсовски Превозни средства I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Мартин Павлов Драгиша Секулоски  Катерина Стојческа
Даниел Арсовски Основи на сообраќајот и логистиката I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Јасмина Јошеска
Јасер Цури Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Цветанка Ристиќ
Јасер Цури Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Ваџит Зимбери Англиски јазик IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб   Арбен Мехмети Газменд Красниќи Искра Новковска
Ваџит Зимбери Албански јазик и литература IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб   Зекије Реџај Газменд Красниќи Билјана Ристова
Ваџит Зимбери Македонски јазик и литература IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб   Наташа Петреска Билјана Ристова Зекије Реџај

 

     МАШИНСКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година  Статус Програма Профил Јазик ментор член член
Жарко Јаневски Термотехника IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Бобан Алексовски Рајна Каевска Жељко Ѓаконовиќ
Жарко Јаневски Гасна техника IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Жељко Ѓаконовиќ Бобан Алексовски Јован Милошевски
Жарко Јаневски Хидропневматска техника IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Целе Пејоски
Јулијана Стојковска Информатика I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Сениха Мандал Добре Михајлов Анита Калановска
Јулијана Стојковска Математика I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Гордана Тодоровска Павлина Пауновска Анита Калановска
Јовица Каџибанов Хидропневматска техника II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Целе Пејоски
Јовица Каџибанов Технологија на обработка II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Бобан Алексовски Симона Богоевска Силвија Мироновска
Јовица Каџибанов Електротехника и електроника II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Марија Стамболиева Влентина Тренчевска Елена Костовска Аврамовска
Никола Милев Македонски јазик и литература II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Билјана Ристова Наташа Петреска Зекије Реџај
Никола Милев Хидропневматска техника II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Елена  Лентиќ Рајна Каевска Целе Пејоски
Никола Милев Електротехника и електроника II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Марија Стамболиева Валентина Тренчевска Елена Костовска Аврамовска
Филип Стојановски Учење преку работа кај работодавач IV редовен нова Машинско енергетски техничар мак Снежана Јаневска Бобан Алексовски Жељко Ѓаконовиќ
Мартин Андреевски Македонски јазик и литература II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Наташа Петреска Билјана Ристова Зекије Реџај
Аверкиј Краљевски Граѓанско образование I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Елена Каровска Бубало Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов
Аверкиј Краљевски Машинство и други сектори I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Снежана Јаневска Силвија Мироновска Симона Богоевска

 

     ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Програма Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Стојче Ѓороски Снимање и монтажа на аудио и видео материјали IV нова изборен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Ана Петрова Елисавета Ангеловска Уран Туда
Стојче Ѓороски Учење преку работа кај работодавач IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Елисавета Ангеловска Марија Стамболиева Теута Морати Синани
Стојче Ѓороски Математика IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Анита Калановска Елизабета Марковска Ставревска Исмаил Амети
Иван Поповски Автоматика III нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Катерина Малова Младенова Јасна Домазетовска Уран Туда
Иван Поповски Аудиотехника III нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Јасна Домазетовска Катерина Малова Малова Теута Морати Синани