Биланс на состојба 1

Биланс на состојба 2

Биланс на состојба 3

Биланс на состојба 4

Биланс на состојба 5