СООБРАЌАЈНА СТРУКА     
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Програма Ментор Член 1 Член 2
Андреј Павлевски Учење преку работа кај работодавач III редовен Техничар за железнички сообраќај - модуларно мак нова Драгиша Секулоски Зоран Ѓорѓиоски Ангела Јошеска
Ангелче Проев Одржување на железнички возила II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиоски Мартин Павлов
Ангелче Проев Технологија на складирање на товарот II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Катерина Стојческа Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ
Ангелче Проев Технологија на ракување со товарот II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Мартин Павлов Катерина Стојческа Зоран Ѓорѓиоски
Мелек Рамадани Албански јазик и литература III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Зекије Реџај Газменд Красниќи Билјана Ристова
Мелек Рамадани Англиски јазик III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Арбен Мехмети Газменд Красниќи Соња Павлова
Мелек Рамадани Технологија на железнички транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Сумеа Шабани Александар Каракачанов
Ментор Метуши Спорт и спортски активности III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Меритон Бериша Иван Никчевиќ Томислав Христов
Ајлин Рамадани Спорт и спортски активности III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Меритон Бериша Томислав Христов Иван Никчевиќ
Анес Аметовски Технологија на железнички транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Трајче Шопов Мартин Павлов Газменд Красниќи
Новица Велјановски Организација на превоз на патници и стока со железница III редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Трајче Шопов Александар Каракачанов Мартин Павлов
Новица Велјановски Комбиниран сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Трајче Шопов
Новица Велјановски Безбедносни системи и уреди во железничкиот сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиоски Ангела Јошеска
Алмир Ајдаровиќ Организација на превоз на стока со железница IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиоски Катерина Стојческа
Алмир Ајдаровиќ Учење преку работа кај работодавач IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Дејан Стојчески Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Алмир Ајдаровиќ Безбедност во железничкиот сообраќај IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Трајче Шопов Александар Каракачанов Мартин Павлов
Гадаф Шабани Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Гадаф Шабани Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиоски Ангела Јошеска Драгиша Секулоски
Анета Џеладин Технологија на ракување со товарот II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Мартин Павлов Катерина Стојческа Сумеа Шабани
Анета Џеладин Технологија на железнички транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Александар Каракачанов Трајче Шопов Газменд Красниќи
Анета Џеладин Спорт и спортски активности II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Иван Никчевиќ Томислав Христов Меритон Бериша
Арбен Амзовски Практична настава III редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Дејан Стојчески Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски
Арбен Амзовски Влеча на возови III изборен Техничар за железнички сообраќај мак   Зоран Ѓорѓиоски Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Арбен Амзовски Организација на железнички сообраќај III изборен Техничар за железнички сообраќај мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Даниел Арсовски Технологија на ракување со товарот II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Мартин Павлов Катерина Стојческа Зоран Ѓорѓиоски
Даниел Арсовски Технологија на складирање на товарот II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Катерина Стојческа Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ
Даниел Арсовски Одржување на железнички возила II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиоски Мартин Павлов
Јасер Цури Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиоски Трајче Шопов
Јасер Цури Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиоски Катерина Стојческа
Ваџит Зимбери Математика IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Исмаил Амети Газменд Красниќи Елизабета Марковска Ставревска
Ваџит Зимбери Организација на работата во шпедициите IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Џихане Алидеми Газменд Красниќи Ангела Јошеска
Ваџит Зимбери Интелигентни транспортни системи IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Џихане Алидеми Јасмина Јошеска

 

 

     МАШИНСКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Програма Профил Јазик ментор член член
Жарко Јаневски Енергетска ефикасност на системи за греење, климатизација и вентилација IV изборен нова Машинско енергетски техничар мак Симона Богоевска Снежана Јаневска Жељко Ѓаконовиќ
Жарко Јаневски Учење преку работа кај работодавач IV редовен нова Машинско енергетски техничар мак Снежана Јаневска Бобан Алексовски Жељко Ѓаконовиќ
Жарко Јаневски Автоматско управување IV редовен нова Машинско енергетски техничар мак Симона Богоевска Јован Милошевски Целе Пејоски
Јулијана Стојковска Физика II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Весна Димовска Анета Михајловска Павлина Пауновска
Јулијана Стојковска Спорт и спортски активности II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Томислав Христов Иван Никчевиќ Радмила Тодоровска
Јулијана Стојковска Историја II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Силвана Ѓоргов Маријан Трајковски Елена Каровска Бубало
Јовица Каџибанов Мерење во енергетика II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Рајна Каевска Елена Лентиќ Јован Милошевски
Јовица Каџибанов Термотехника II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Рајна Каевска Силвија Мироновска
Никола Милев Мерење во енергетика II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Рајна Кевска Елена Лентиќ Јован Милошевски
Никола Милев Термотехника II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Рајна Каевска Силвија Мироновска
Никола Милев Технологија на обработка II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Бобан Алексовски Жељко Ѓаконовиќ Снежана Јаневска
Мартин Андреевски Математика II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Лилјана Соломановска Елизабета Марковска Ставревска Анита Калановска
Мартин Андреевски Мерење во енергетика II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Рајна Каевска Елена Лентиќ Јован Милошевски
Аверкиј Краљевски Учење преку работа кај работодавач III редовен нова Машинско енергетски техничар мак Бобан Алексовски Жељко Ѓаконовиќ Јован Милошевски
Аверкиј Краљевски Обновливи извори на енергија III изборен нова Машинско енергетски техничар мак Симона Богоевска Силвија Мироновска Елена Лентиќ
Аверкиј Краљевски Греење и климатизација III редовен нова Машинско енергетски техничар мак Симона Богоевска Силвија Мироновска Елена Лентиќ
Аверкиј Краљевски Енергетски постројки III редовен нова Машинско енергетски техничар мак Жељко Ѓаконовиќ Симона Богоевска Силвија Мироновска
Жарко Весковски Француски јазик IV редовен   Машинско енергетски техничар мак СУГС " Лазар Танев" - Скопје    

 

     ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Програма Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Иван Поповски Математика III нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Гордана Тодоровска Павлина Пауновска Исмаил Амети
Михаил Крајчевски Видеотехника IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Ана Петрова Ана Николовска Теута Морати Синани
Михаил Крајчевски Учење преку работа кај работодавач IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Елисавета Ангеловска Марија Стамболиева Уран Туда
Михаил Крајчевски Програмабилни компонети и системи IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Љубица Маркудова Елисавета Ангеловска Теута Морати Синани
Ана Мирческа Програмабилни компонети и системи IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Љубица Маркудова Елисавета Ангеловска Уран Туда
Ана Мирческа Математика IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Анита Калановска Елизабета Марковска Ставревска Исмаил Амети
Ана Мирческа Англиски јазик IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Маргарита Алчевска Искра Новковска Арбен Мехмети