ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици
во април 2023 година ке се одржи од
28 април 2023 година (петок) во 11и30ч.
Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна
сесија е од 3 април (понеделник) заклучно со
11 април (вторник).
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици и на огласната табла за вонредни ученици
во училиштето во периодот по 12 април 2023 год.