Наставни планови

Во нашето училиште се изучуваат три образовни струки за секоја од нив можете да ги видите наставните планови

.

СООБРАЌАЈНА СТРУКА

Техничар за транспорт и шпедиција и
Техничар за железнички сообраќај

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

Електротехничар за електроника и телекомуникации и
Електро -механичар

МАШИНСКА СТРУКА

Машинско-енергетски техничар

ВОНРЕДЕН ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС

Средно образование и
Специјалистичко образование (V степен)