АКТИВ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • Билјана Ристова
 • Наташа Петреска
 • Гордана Илиева
 • Силвана Новеска
 • Сања Николовска
 • Николина Тодоровска Томовска
 • Стевана Илиевска

АКТИВ НА АЛБАНСКИ  ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 • Зекије Реџај
 • Џевдет Шабани

АКТИВ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

 

 • Катица Кузмановска
 • Маргарита Алчевска
 • Искра Новковска
 • Лидија Димеска
 • Соња Јовчевска
 • Славица Јанкулоска
 • Рената Трајановска
 • Љабинот Гоца
 • Арбен Мемети
 • Ајсел Хаџи Хамза

 


АКТИВ НА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 • Снежана Божиновска
 • Гордана Тодоровска
 • Павлина Пауновска
 • Елизабета Марковска Ставревска
 • Анита Кaланоска Јордановска
 • Кристина Соколова
 • Сениха Мандал
 • Добре Михајлов
 • Арбен Идризи
 • Буњамин Алими
 • Исмаил Амети

 

 

АКТИВ НА СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
 • Томислав Христов
 • Александар Сибиновски
 • Радмила Тодоровска
 • Дарко Трајановски
 • Иван Никчевиќ
 • Славчо Пејков
 • Меритон Бериша
 • Берат Абази
  

АКТИВ НА ОПШТЕСТВЕНИ И ПРИРОДНИ НАУКИ

 

 • Зора Стаменковиќ Ристеска
 • Марјан Трајковски
 • Силвана Ѓоргов
 • Анета Михајловска
 • Весна Димовска
 • Александра Радовановиќ
 • Лидија Пшенко
 • Томе Аџиевски
 • Андријана Ристовска
 • Рабије Зенуни
 • Мухсин Сали
 • Рејхане Барди
 • Сејхан Емини
 • Ардиана Исени
 • Мухамед Зенуни
 • Ардиан Пајазити
 • Сенад Сулејмани
   

АКТИВ НА СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ОД МАШИНСКА СТРУКА
 • Љубиша Тасиќ
 • Станка Митева
 • Трајче Петковски
 • Илија Стојчески
 • Благоја Богоевски
 • Елена Лентиќ
 • Павле Топузовски
 • Рајна Каевска
 • Силвија Мироновска
   

АКТИВ НА СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА
 • Виолета Николовска
 • Елисавета Ангеловска
 • Ана Петровска - Ристовска
 • Јасна Домазетовска
 • Дејан Крстевски
 • Светлана Николовска
 • Мара Миланова
 • Љубица Маркудова
 • Бранислав Бошковиќ
 • Дејан Антоновски
 • Катерина Малова - Младеновска
 • Валентина Тренчевска
 • Марија Стамболиева
 • Ана Николовска
 • Елена Костовска Аврамовска
 • Горан Младеновски
 • Кристина Башоска
 • Ана Петрова
 • Теута Синани Мурати
 • Уран Туда
 • Мехмет Кајони
 • Ардиана Исени
 • Мухамед Зенуни
 • Ардиан Пајазити
 • Сенад Сулејмани
 • Арбен Ганиу
 • Сеад Смајли
   

АКТИВ НА СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ОД СООБРАЌАЈНА СТРУКА
 • Мартин Павлов
 • Александар Каракачанов
 • Трајче Шопов
 • Цветанка Ристиќ
 • Анѓела Јошеска
 • Борче Здравковски
 • Зоран Ѓорѓиевски
 • Катерина Стојческа
 • Дејан Стојчески
 • Џихане Аљидеми
 • Весна Живаљевиќ
 • Драгиша Секуловски
 • Зулфије Јашари
 • Газменд Красничи
 • Музафер Алими