Анкетен прашалник за правата на децата

Одделот за заштита на правата на детето и лица со попреченост кај Народниот правобранител спроведува истражување за запознаеноста на децата со Конвенцијата на правата на детето, нивна заштита при повреда на некое нивно право како и улогата на Народниот правобранител

Прочитај повеќе
Покана за прибирање понуди за фотографирање на ученици

Понудите да се достават во затворен плик во училиштето , а рокот за прибирање на понуди е 3 (три) дена од денот на објавување на страната.

Прочитај повеќе

Активности

ЕКО УЧИЛИПТЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Ученичка компанија- алтер

ПРОЧИТАЈ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ