СУГС „Владо Тасевски“

Биди учен, биди стручен

Завршни сметки за 2018 година

Завршни сметки


Во согласност со член 3 од Законот за изменување и дополнување за законот за сметководство


за буџетите и буџетските корисници службен весник бр.170 од 27.11.2017година ги објавуваме завршните сметки за 2018година.

 

Биланс на состојба 1

Биланс на состојба 2

Биланс на состојба 3

Биланс на состојба 4

Приходи и расходи 1

Приходи и расходи 2

Приходи и расходи 3

 

Информатика

И учен и стручен

Банер

Огласи за вработување

You are here  : Почетна Општи податоци Документи