СУГС „Владо Тасевски“

Биди учен, биди стручен

Кодекс за ученици
За СУГС „Владо Тасевски“

 • Учениците се должни да доаѓаат во училиштето во пристојна облека и фризура, чисти и со потребен прибор за работа на часот;
 • Учениците за време на наставата да не носат со себе вредни предмети (накит, поголема сума на пари) бидејки за губењето на истите училиштето не сноси одговорност;
 • Најстрого се забранува носење на вклучен мобилен телефон за време на престојот во училиштето. Истите ќе бидат одземени и вратени по завршувањето на наставната година, 10 јуни;
 • Учениците своите наставници треба да ги чекаат во училниците на своите места, а не пред вратата или во ходниците;
 • Ученикот не смее без одобрение да го напушти часот и да се задржува во санитарните простории и по ходниците;
 • Учениците се должни да се однесуваат пристојно и со почит кон наставно-воспитниот, административниот и помошниот персонал во училиштето;
 • Во негување на угледот и достоинството на ликот на ученикот училиштето, ученикот е должен да се грижи и придонесува за градење и развивање на позитивни и коректни односи со своите соученици;
 • Најстрого се забранува внесување на алкохол, цигари и дрога како и нивно користење во просториите на училиштето;
 • За време на часовите учениците кои немаат настава може да бидат во библиотеката, дворот но не и во ходниците;
 • На учениците не им е дозволено влегување во наставничката канцеларија без дозвола на наставник;
 • Учениците се должни да го чуваат редот, дисциплината и хигиената во училницата, училиштето и надвор од него;
 • Се забранува фрлање отпадоци во работните простории, по ходниците и дворот на училиштето, истите треба да се фрлаат во корпи за отпадоци;
 • Учениците треба да го чуваат училишниот инвентар и наставно-нагледните сретства;
 • Учениците треба да го чуваат и да не го уништуваат зеленилото во училишниот двор и во ходниците;
 • Ученикот ке ја надомести секоја направена штета во училиштето и покрај тоа за него ќе се примени педагошка, дисциплинска мерка. Доколку сторителот не се открие, штетата ќе ја надоместат сите ученици во паралелката;
 • По завршувањето на последниот час учениците излегуваат од училница во присуство на наставникот кој излегува по нив заедно со дежурните ученици, со претходен увид на состојбата на инвентарот и ѕидовите на училницата;
 • Навремено известување за настанатите промени (адреса, телефон, боледување, изостанување од настава и слични промени);
 • Секој ученик во смената ќе биде задолжен со соодветната компјутерска опрема за која ќе понесе одговорност и доколку намерно направи штета сам ќе ги сноси трошоците.

 

 

 

 

 
Банер
loader

Моментално посетители

Има 4 гости присутни

You are here  : Почетна Општи податоци Кодекс на однесување