СУГС „Владо Тасевски“

Биди учен, биди стручен

Материјални ресурси
За СУГС „Владо Тасевски“

Во овој момент, училиштето располага со неопходната софистицирана опрема за изведување теоретска и практична настава.

Целата опрема на училиштето е во функција на наставниот процес, со што е воспоставена поврзаност меѓу теоретската и практичната настава. Опременоста на училиштето и пристапот до Интернет овозможуваат да се реализираат квалитетни проектни активности во сите струки.

Училиштето располага со: 209 персонални компјутери, 840 монитори, 2 скенера, 15 принтери, 4 фотокопири, 50 персонални компјутери, 85 лап-топ компјутери, 4 PLC, 4 електронски волтметри, 4 функциски генератори, 18 графоскопи, 2 епископа, 3 телевизори, 2 слајд-проектори, 7 LCD-проектори, 8 CD аудиосистеми, 1 видеокамера, 1 дигитален фотоапарат, 1 осцилоскоп, 12 испитни стола, машина за спирално вкоричување, апарат со контејнерче за сечење хартија, 2 комплетно опремени машински работилници, 3 апарати за заварување, 4 кабинети-лаборатории за практична настава во електротехничка струка, макета за автоматско регулирање и водење на железничкиот сообраќај. Училиштето располага и со училишна библиотека која има над 7.000 книги.

Што се однесува до општата опрема, може да се каже дека е на задоволително ниво, но тоа не може да се каже и за дидактичката опрема, на која ѝ недостигаат разни помагала за изведување на самата настава.

Училиштето ќе продолжи да вложува во осовременување на наставата и збогатување со нагледни наставни средства и помагала.

 

 
Банер
loader

Моментално посетители

Има 4 гости присутни

You are here  : Почетна Општи податоци Ресурси