КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

 • Ученикот е должен навреме и редовно да доаѓа на настава;
 • Ученикот е должен да се грижи за училишниот простор и имот;
 • Ученикот е должен да се грижи  за хигиената во  училиштето и блиската околина;
 • Во училиштето ученикот треба да биде совесен, одговорен, со должно почитување кон сите;
 • Во училиштето учениците треба да доаѓаат уредни.
 • На часовите ученикот треба внимателно да слуша и навреме и целосно да ги извршува училишните обврски;
 • Да се труди да ги извршува  училишните обврски;
 • Да придонесе за одржување на работната атмосфера;
 • Ученикот е должен редовно да носи училиштен прибор, учебници и тетратки;
 • Да  соработува со наставниците, стручната служба и другите субјекти во  училиштето;
 • Да покаже почитување и толеранција  кон другарите и наставниците;
 • Да помага на помалку успешните ученици;
 • Ученикот не смее  самоволно и без вистинска причина да го напушти  часот;
 • Ученици, избегнувајте  недолично однесување;
 • Учениците не смеат да користат мобилни телефони за времe на часовите;
 • Учениците не треба да носат вредни предмети и повеќе пари во училиште, а доколку им се загубат одговорноста е нивна;
 • На часовите не е дозволено да се џвакаат мастики, како и истите да се лепат на клупите и столчињата;
 • Отпоздрави го наставникот кога ќе влезе во училница;
 • За време на часот не  излегувај  во тоалет;
 • Престојувај во училишниот двор за време на големиот одмор;
 • Не викај по ходниците, не трчај, придржувај се кон правилата на однесување;
 • Не приговарај на опомените на дежурните наставници и ученици;
 • Ако во дворот видиш отпад фрли го во корпа за отпадоци;
 • Штом го слушнеш ѕвончето веднаш влези во училницата;
 • Не ги навредувај и не се однесувај насилно кон помалите и послабите ученици;
 • Пристојно и трпеливо чекај пред училница пред започнувањето на часот;
 • Ученикот не смее да врши психичко и физичко малтретирање на учениците и вработените во училиштето;
 • Дежурството го изведуваат двајца ученици;
 • Дежурниот ученик се оддалечува од работните места само ако добијат задача од наставник, стручната служба или директорот;
 • Дежурниот ученик не смее да собира други ученици на местата за дежурање, ниту пак самите дежурни да се групираат заради дружење;
 • Дежурниот ученик мора да отиде на час доколку прави писмена работа, тест или треба да одговара по некој предмет, но претходно да се јави кај организаторот на настава;
 • Доколку насети опасност или поголемо нарушување на дисциплината во ходниците, дежурниот ученик мора веднаш да го информира било кој вработен во училиштето што му е најблиску;
 • Дежурниот ученик повремено  да се движи низ ходниците и да врши проверка;
 • Да го следи и евидентира влегувањето и излегувањето на лица кои не се вработени  во училиштето;
 • Да ги евидентира учениците кои постојано се движат низ училиштето за време на часовите;
 • Да се грижи за редот и дисциплината за време на часовите и одморите;
 • Дежурниот ученик ги отклучува и заклучува вратите и не прави отстапки за никого;
 • Кога наставникот зборува не го прекинувај;
 • Обраќај им се со ВИЕ на возрасните;
 • Користи молам, благодарам, повели, извини во секојдневната комуникација;
 • Поздравувај со добро утро, добар ден и до видување;
 • Не користи вулгарни зборови кога комуницираш;
 • Почитувај ги правилата кои сте ги договориле со наставникот;
 • Не носи предмети со кои би можеле да повредите други ученици;
 • Покажи толеранција кон соучениците во комуникацијата;
 • Искажи го секое незадоволство со одбрани и пристојни зборови;
 • Биди самокритичен па потоа критикувај;
 • Чувај ги своите предмети и не посегнувај по туѓите;
 • Не ги потценувај способностите на своите соученици;
 • Повозрасните ученици да се однесуваат коректно кон помалите;
 • Сослушај го внимателно и почитувај го мислењето на другиот;
 • Почитувај ги различните од тебе;
 • Истакни ги позитивните особини кај себе  со постапки, а не со зборови;
 • Ако не се однесуваат добро со тебе, БИДИ ПРВ кој тоа ќе го промени и однесувај се ти на вистински начин – ПРИСТОЈНО;
 • Учтивоста е особина која ја краси твојата личност, затоа однесувај се учтиво во секоја прилика;
 • Ученикот задолжително да ја носи ученичката униформа во училиштето;
 • Со своето примерно однесување ќе покажe почит и кон своите родители;
 • Биди искрен со своите родители, дури и да згрешиш, тие ќе имаат разбирање за твоите постапки;
 • Редовно информирај ги родителите за случувањата во училиштето;
 • Ученикот задолжително треба на родителот да му ги пренесува информациите по барање на наставникот.
 • Најстрого се забранува внесување на алкохол, цигари и дрога како и нивно користење во просториите на училиштето;
 • Ученикот ќе ја надомести секоја направена штета во училиштето и покрај тоа за него ќе се примени педагошка, дисциплинска мерка. Доколку сторителот не се открие, штетата ќе ја надоместат сите ученици во паралелката;
 • На учениците не им е дозволено влегување во наставничката канцеларија без дозвола на наставник;
 • Учениците се должни да го чуваат редот, дисциплината и хигиената во училницата, училиштето и надвор од него;
 • По завршувањето на последниот час учениците излегуваат од училница во присуство на наставникот кој излегува по нив заедно со дежурните ученици, со претходен увид на состојбата на инвентарот и ѕидовите на училницата;
 • Навремено известување за настанатите промени (адреса, телефон, боледување, изостанување од настава и слични промени);

                    

                     СУГС „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ – СКОПЈЕ