СУГС „Владо Тасевски“ – Скопје 

   Табела со податоци за просторните капацитети

Вкупен број на училишни згради

 1

Училишен двор

4.580 m2

8.000 m2

Број на спортски терени

400 m2

Број на катови

2 ката+приземје

Број на училници

20

Број на помошни простории

/

Училишна библиотека

1

 

Во просториите на училиштето СУГС ,,8 Септември“ располагаме со 9 училници и 2 канцеларии.

Име на површината

Вкупен

број

Површина

во m2

 

Проценка на

Состојбата

Училници (приземје и ка

 

9

575 

Уредени

Ходници

санитарен јазол

 котларница

 

2

 7

 10

  

158

Уредени

 Канцеларии

 

 

 

 Уредени

уреден училишен двор

земјена површина

60

 240

 

 

Уредени