Почитувани ученици и родители/старатели,
Ве известуваме дека согласно точка (2) од Заклучокот со дел. број 44-2147/1 од 10.03.2020 година од петнаесеттата седница на Владата, одржана на ден 10.03.2020 година, се прекинува воспитно - образовниот процес и наставата во сите детски градинки, центри за ран детски развој, дневни центри, основни и средни училишта, во наредните 14 дена.

Врз основа на погоренаведеното, Ве известуваме дека наставата е прекината и во училиштето, а за сите дополнителни активности благовремено ќе бидете известени.

Со почит